GDPR-policy

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, såsom för- och efternamn, mailadress, faktureringsadress och IP adress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna tillhandahålla information om våra tjänster vid förfrågan, föra webbstatistik samt hantera och fullfölja kundavtal.

Vi har fått dina uppgifter när du använt vår webbplats eller varit i kontakt med någon anställd hos oss. Lämnande av personuppgifter är ett krav vid ingående av avtal och nödvändigt för att vi ska kunna tillhandahålla information om våra tjänster. Vid vägran att lämna personuppgifter tillhandahålls ingen information och avtal ingås ej. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke och avtal. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Dina uppgifter kommer att sparas i 26 månader.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med skatteverket och de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Per Steijner, Gruvgatan 8, 421 30 Västra Frölunda. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av  dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på pelle@pelleselservice.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.